۲۱۸ جور مانند ” دستگاه لیزر چای

شناخته شده , اما آنچه از شایسته ترین نوع ها و واریته ها که در باغ ها کشورهای اروپایی مانند : فرانسه کاشته شده مراقبت میگردد نسبتاً در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نوع و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای دستگاه لیزر سرخ بتوانند نژاد هر واریته را مشخص و معلوم نموده و بدانند هر واریته که نو بدست می‌آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها به وجود آمده ,

عده بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان منحصر این دستگاه لیزر , آنان‌را مدل بندی کرده اند که مهم‌ترین از تمامی آن ها مدل بندی تحت است که مورد دقت بیشتری میباشد : ۱ – دستگاه لیزر های سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( پادشاه اشرفی de france ) ۲ – نسترن ( اکلانتیِرEglantier ) ۳ – دستگاه لیزر چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the ) ۴ – دستگاه لیزر سرخ ایران ( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse ) ۵ – دستگاه لیزر سرخ با دستگاه لیزر های متفاوت ( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta ) ۶ – دستگاه لیزر سرخ مینیاتور ( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – دستگاه لیزر سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دو دستگاه لیزر دستگاه لیزر رُز دو رگِه شارل دو دستگاه لیزر ( Charle de Gaulle ) این مدل بندی از حیث نژادی دستگاه لیزر سرخ بوده البته نسبت به وقت دستگاه لیزر دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا پیچندگی آنها در تجارت دسته بندی دیگری کرده اند که چون عمده مورد احتیاج و توجه اشخاصی است که بکاشتن و رویش این دستگاه لیزر عشق و علاقه دارا هستند ,

این جور بندی در اینجا شرح داده میگردد . ۱ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه دستگاه لیزر درشت . ۲ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر کوچک . دستگاه لیزر سرخ های بوته کُرپه ( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons ) 3 – دستگاه لیزر سرخ های رونده . ۱

– دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر درشت : الف – مدل همیشه دستگاه لیزر ها ( رِمونتانت Remontants ) : دربرگیرنده ۸ جور ( منظور از همیشه دستگاه لیزر ها آندسته از دستگاه لیزر سرخهائی است که فصل بهار و فصل‌تابستان تا وسط پائیز متناوبآ دستگاه لیزر میدهند ) .

ب – دسته دورگه های مدام دستگاه لیزر : مشتمل بر دو سری و رویهمرفته ۲۲ جور متفاوت مانند دستگاه لیزر های سرخ ” مادام البرت باربیه ” با دستگاه لیزر زیبای درشت و خوش ادغام به طور کامل پُرپَر , برنگ زرد رنگ شُتُری که مغز آن رنگ زرد آلوئی و در سالیان در حدود ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – مدل پر اسم و رسم به دستگاه لیزر چای : شامل ۱۲ دسته .

د – مدل دورَگِهِ چای : دارنده قریه سِری گوناگون دربرگیرنده ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) دستگاه لیزر درشت نصفه پُرپَر با دستگاه لیزر برگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که اواسط آن شنجرفی و پشت دستگاه لیزر برگها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری دستگاه لیزر چای ( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy )

منبع : جمهوری اسلامی ایران ناز